Towarzystwo Naukowe Imienia Augusta Bielowskiego zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Wrocławia w listopadzie 2016 r. jako stowarzyszenie zwykłe. Pierwszym krokiem w naszej działalności było wystąpienie z wnioskiem o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w otwartym konkursie w programie „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” na projekt pod tytułem W serii „Poza Krajem”: monety antyczne w zbiorach Lwowskiego Muzeum Historycznego”. Uzyskaliśmy bardzo dobrą ocenę – ponad 90 punktów na 100 możliwych, a co za tym idzie, także i finansowanie. O projekcie, realizowanym w latach 2017-2018 można przeczytać w zakładce Badania.

Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim badanie, w jaki sposób wiek XIX i pierwsza połowa XX wieku wpłynęły na kształtowanie świadomości historycznej, postaw światopoglądowych, idei, kultury i nauki polskiej, a także wkładu Polaków w rozwój tych dziedzin życia w Europie. Wiek XIX ma, naszym zdaniem, wciąż wiele białych plam wartych uzupełnienia. Chcemy skupić się w naszych poszukiwaniach śladów przeszłości nad osiągnięciami wybitnych ludzi tworzących panoramę kulturalną dawnej Galicji, mniej lub bardziej zapomnianych osobach związanych z lwowskim Ossolineum. Takich jak August Bielowski właśnie, którego śp. Profesor Jerzy Kolendo, wielki warszawski polihistor, uważał za najwybitniejszego naukowca w dziejach Zakładu. Będziemy starać się przypominać o zasługach Augusta Bielowskiego dla kultury i nauki polskiej. Ale też o innych postaciach z kręgu lwowskiego Ossolineum, niedocenionych za życia i potem, jak na przykład Antoni Schneider lub o nieznanych, zapomnianych związkach wybitnych osób z Zakładem.

Założyciele Towarzystwa to poloniści i archeolodzy z doświadczeniem bibliotekarskim, muzealnym, redakcyjnym i edytorskim, dlatego nasze działania charakteryzuje dbałość o język i ukierunkowanie na badanie źródeł archiwalnych, dzięki którym rozwija się dyscyplina archeologii bibliotecznej.

Nasze cele realizujemy poprzez publikacje papierowe i elektroniczne, wykłady o charakterze naukowym i popularyzatorskim, spotkania otwarte dla publiczności oraz obecność w internetowych serwisach prasowych i mediach społecznościowych.

 

 

 

Źródła

Rejestr stowarzyszeń zwykłych

Wyniki konkursu MKiDN

TOWARZYSTWO NAJUKOWE IMIENIA AUGUSTA BIELOWSKIEGO

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej

projekt graficzny, realizacja:  artists / cezary gwóźdź